Сайтка кириу

КОРРУПЦИЯ ҚӘЎИПЛИ ИЛЛЕТ!

   Ҳәзирги заман миллий ҳәм халық-аралық ҳуқықында барған сайын көп қолланылатуғын атамалардан бири бул коррупция болып есапланады. Коррупция албетте бүгин пайда болған иллет емес, ол көп ўақытлардан берли ушырасып келмекте. Коррупция – бул жәмийетти түрли жоллар менен қысыўға алатуғын жаман ҳәм қорқынышлы иллет екенлигин, сондай-ақ ол демократия ҳәм ҳуқық үстинлиги тийкарларына зыян жеткеретуғын, инсан ҳуқықларының […]

ӨЗ БАСЫМШАЛЫҚ ПЕНЕН ҚУРЫЛҒАН ИМАРАТЛАРДЫ ҲҮЖЖЕТЛЕСТИРИЎ БОЙЫНША АКЦИЯ ЖАРИЯЛАНДЫ.

Бәршемизге мәлим район аймағында айырым пуқараларымыз имарат курыў ушын ажыратып берилмеген жер участкаларына усы күнге шекем өз еркинше ҳәр қыйлы имаратлар қурып келген. Қурған имаратларын ҳүжжетлестириў бул үлкен машқалалардың бири еди. Әне усы мәселелер өз шешимин тапты десек алжаспаған боламыз. Жақында ғана пүткил Өзбекстан халқын куўантқан Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 20-апрелдеги «Пуқараларды социаллық қоллап куўатлаў […]

ЖОЛЛАРДА ҚӘӮИПСИЗЛИКТИ САҚЛАЙЫҚ

Апатшылық аяқ астында. Айырым автомабиль басқарыӯшыларыныӊ жолда тезлик пенен ҳәрекетлениўи, мәс ҳалында автотранспорт басқарыўыныӊ ақыбетинде инсан өмирине қәўип туўдырмақта. Республикамызда қабыл етилип атырған нызам ҳәм қарарларды пуқараларға түсиндириў, бәршени жуўапкерли ҳәм сергек болыўға шақырыў мақсетинде үгит-нәсият ҳәм түсиндириў бойынша ушырасыў кешелери өткерилмекте. Қәўипсизликти сақлаў, инсанларды қәтерден алып қалыў мақсетинде арнаўлы рейдлер шөлкемлестирип, тараў қәнигелери тексериўлер […]